Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ webovej stránky www.dovolenkylastminute.sk
cestovná kancelária Enjoy Travel, s.r.o..so sídlom Holíčska 8, 85105 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka: 55627/B (ďalej len „CA")
predáva zájazdy organizované Zmluvnými cestovnými kanceláriami, s ktorými má uzavretú mandátnu zmluvu (ďalej len „zmluvné CK") v zmysle Zákona o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v súlade so zákonom č.281/2001 Z.z., o zájazdoch a podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr
Predávané zájazdy sú organizované príslušnou Zmluvnou CK v aktuálne platných cenách a za podmienok stanovených vo Všeobecných zmluvných podmienkach konkrétnej CK. Ku spomínaným zájazdom je CA oprávnená uzatvárať aj poistné zmluvy poisťovní Allianz, Union, Uniqua a Generali.

Obchodné podmienky elektronického obchodu dovolenkylastminute.sk upravujú vzťahy vznikajúce medzi zákazníkom a CA nasledovne

1. Ponuka všetkých zájazdov na stránke dovolenkylastminute.sk je zostavovaná a pravidelne aktualizovaná na základe elektronicky prijímaných dát od Zmluvných CK, ktoré sú usporiadateľom ponúkaných zájazdov okrem prípadu, keď je usporiadateľom priamo cestovná kancelária Enjoy Travel. CA nezodpovedá za prípadné následné zmeny jednotlivých ponúk zo strany jednotlivých CK.

2. Zájazd od CA si môže kúpiť akákoľvek osoba staršia ako 18 rokov, ktorá uzatvorí s CA alebo príslušnou CK cestovnú zmluvu (ďalej len „zákazník")

3. Predbežná rezervácia je nezáväzným preverením dostupnosti kapacity konkrétneho zájazdu a následne zarezervovaním na stanovenú dobu. Túto rezerváciu zákazník môže urobiť telefonicky, emailom, osobne alebo odoslaním elektronického formulára. Táto predbežná rezervácia nie je záväznou ani pre CA ani pre zákazníka, je najskôr potrebné preveriť dostupnosť zájazdu a cenu u Zmluvnej CK. Zákazník následne pošle CA osobné údaje (mená, priezviská, adresy trvalého bydliska a dátumy narodenia), CA pripraví Zmluvu o obstaraní zájazdu konkrétnej Zmluvnej CK (ďalej len „Zmluva") a odošle ju klientovi na podpis.

4. Rezervácia sa stáva záväznou objednávkou podpisom zmluvy zákazníkom. Zákazník je následne povinný uhradiť zálohu, reps. celú sumu zájazdu podľa dátumu odchodu na zájazd. Ak sa zájazd koná viac ako o 30 dní, spravidla je záloha 50% kúpnej ceny plus celé cestovné poistenie, ak sa zájazd koná o menej ako 30 dní, zákazník je povinný uhradiť plnú sumu zájazdu a poistenie.

5. CA v tomto zmluvnom vzťahu pôsobí len ako sprostredkovateľ zájazdu, zmluvné vzťahy, zmeny, odstúpenie od zmluvy, reklamácie, sa riadia podľa všeobecných zmluvných podmienok konkrétnej Zmluvnej CK.

6. Osobné údaje - CA získava osobné údaje zákazníka na základe poverenia zastúpených Zmluvných CK a zastúpenej poisťovne za účelom uzavretia platnej Zmluvy o obstaraní zájazdu a zabezpečenia riadneho plnenia z nej vyplývajúceho pre zmluvné strany. Tieto poskytuje výlučne organizujúcej Zmluvnej CK a poisťovni.

CA archivuje elektronické dokumenty obsahujúce osobné údaje zákazníka v rozsahu Zmluvy o obstaraní zájazdu, dokladov o úhrade, Poistnej zmluvy, elektronickej komunikácie a podobne s ohľadom na ich bezpečnosť. Tieto dokumenty CA zničí po uplynutí zákonnej lehoty vyžadovanej pre archiváciu účtovných dokladov.

CA spracováva a uchováva získané osobné údaje na vlastné obchodné účely v rozsahu: meno a priezvisko objednávateľa, e-mailovej adresy a telefonického kontaktu.

K spracúvaniu osobných údajov CA využíva systém CeSYS od spoločnosti Darkmay s.r.o.